Start
Club
Club
Club
Club
Wedstrijd
Wedstrijd
Wedstrijd
Reglement
Reglement
Reglement
Reglement
Reglement
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Vis
Sponsors
Links
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Wedstrijd
Reglement

CLUBREGLEMENT

RODE TEKST: NIEUW vanaf seizoen 2021

1.  Samenstelling bestuur en vergaderingen.

              - Het bestuur bestaat uit: één voorzitter, één ondervoorzitter, één secretarisschatbewaarder en zeven bestuursleden.

              - Een bestuurslid die TWEEMAAL niet verontschuldigd afwezig is op een bestuursvergadering of DRIE

                 bestuursvergaderingen niet heeft bijgewoond tijdens éénzelfde seizoen zal als ontslagnemend worden beschouwd.                  Afwijkingen zijn mogelijk bij gevallen van overmacht.

                 De verontschuldiging is alleen geldig als ze rechtstreeks aan de secretaris is medegedeeld.

              - De beslissingen genomen door het bestuur tijdens een bestuursvergadering zijn altijd geldig en bindend, ongeacht het

                 aantal aanwezige bestuursleden. Een bestuurslid die niet aanwezig was op de bestuursvergadering kan een

                 genomen beslissing niet meer in vraag stellen.

2.  Verkiezingen.

Het bestuur wordt verkozen op de A.V., op het einde van het seizoen, door de leden van de club voor een termijn van DRIE jaar (einde 2018, einde 2021 enz.). Elk lid mag aan de verkiezingen deelnemen en mag zich kandidaat stellen. De verkiezing is steeds geldig ongeacht het aantal aanwezige leden.

3.  Bevoegdheden van het bestuur.

              - Aanduiden van de secretarisschatbewaarder.

              - Vastleggen van het aantal tot de club toegelaten leden.

              - Bepalen van het bedrag van de jaarlijkse bijdrage.

              - Vervangen van een bestuurslid dat uitgesloten wordt of ontslag neemt door een aangesloten lid.

              - Opstellen en wijzigingen van het club- en wedstrijdreglement.

              - Het club- en wedstrijdreglement doen naleven en eventueel de nodige maatregelen treffen.

              - Het organiseren van wedstrijden in clubverband.

              - Het beheren van de financiën van de club.

4.  Elk lid ontvangt een lidkaart die tevens geldt als kwijting voor zijn lidgeld.

      Het lidgeld moet betaald worden voor aanvang van het seizoen: VOOR 1 DECEMBER.

5.  Elk lid is verplicht zijn lidkaart bij zich te hebben tijdens het vissen en moet deze op verzoek tonen.

6.  De leden mogen alle dagen vissen met twéé vaste lijnen. (Vissen met de werphengel is verboden).

              Max. grootte haak: Nr. 8. Max. dikte van de lijntjes: 20/100.

              Het voederen met amorce is verboden.

              Er mag enkel gevoederd worden met korrels, kempzaad, maïs, tarwe, casters en/of maden.

              Op de wedstrijddagen is het verboden te vissen buiten de wedstrijd.

              De leden worden onderverdeeld in recreatievissers en wedstrijdvissers.

              Recreatievissers mogen deelnemen aan grote prijzen en koppelwedstrijden.

              Om wedstrijdvisser te worden en te blijven moet men aan minstens 4 van de 8 reeksen van het kampioenschap

              zaterdag- en/of zondagvissen deelnemen, behoudens in geval van overmacht te beoordelen door het bestuur in

              samenspraak met het lid.

              Jaarlijks zal een lijst worden opgemaakt met de leden die voldoen aan deze voorwaarden eventueel aangevuld met

              nieuwe leden die zich hebben ingeschreven als wedstrijdvisser. De leden die voorkomen op deze lijst hebben

              voorrang om deel te nemen ingeval zich meer vissers aanbieden dan er plaatsen beschikbaar zijn.

              Deze lijst kan indien nodig worden aangepast in de loop van het seizoen.

              Leden die ingeschreven zijn als recreatievisser en die wedstrijdvisser willen worden, moeten hun aanvraag schriftelijk

              overmaken aan de secretaris VOOR 1 DECEMBER.

7.  De gevangen vis moet onmiddellijk worden teruggezet. Een leefnet is verboden (wedstrijden uitgezonderd).

     Het is evenwel toegestaan een beperkt aantal kleine visjes mee te nemen om te gebruiken als aas voor snoekvisserij.


8.  Vanaf 01 Mei 2021 moet ieder lid in het bezit zijn van een onthaakmat, dit om te vermijden dat de gevangen vis op de

     grond(gras) wordt onthaakt.


9.  Elk lid mag een NIET-LID uitnodigen om op de vijver te vissen onder volgende voorwaarden:

* Maximum EEN genodigde per lid en per visdag (deze beperking geldt niet voor de leden die met hun kinderen

   jonger dan 16 jaar komen vissen).

 * De genodigde moet een bijdrage betalen die jaarlijks door het bestuur zal worden bepaald.

    (Kinderen onder de 16 jaar en de echtgenote van de leden gratis).

* Voor men begint te vissen moet de datum, de naam van het lid en de naam van de genodigde ingeschreven

   worden in het register.  


                 10.  Aan ieder lid wordt gevraagd om onder geen enkel geding de naam van de club door het slijk te halen,

                         zowel in clubverband als op openbare plaatsen. Bij vaststelling dat dit gebeurt zal het lid onmiddellijk uit de club gezet  

                         worden. Onruststokers kunnen we missen als de pest.           

  •      

11.  Elk lid wordt verondersteld de reglementen te kennen en te aanvaarden; een exemplaar zal hem bij de

       aansluiting worden overhandigd. Alle leden zijn gemachtigd om controle uit te oefenen omtrent de naleving

       van de reglementen.  Misbruiken moeten worden medegedeeld aan het bestuur.


12.  Er geldt een algemeen rookverbod in de kantine.


13.  Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.


Het bestuur.

Reglementen

DE BICKEVISSERS